بازدید جناب آقای مهندس مس فروش

حضور جناب آقای مهندس مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هیئت همراه از مجموعه شرکت گروه صنعتی برید ماشین بافت جهت بازدید از خطوط تولید جدید نصب شده در کارخانه